• جمع‌آوري‌ و بررسي‌ پيشنهادهاي‌ انجمن‌هاي‌ عضو و اتحادیه‌های مربوطه براي‌ كمك‌ به‌ امر سياستگذاري‌ در زمينه‌هاي‌ توسعه‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري و ديگر حوزه‌های علمی و صنفی مرتبط؛ 
 • ايجاد بستر مناسب به‌منظور نقش‌آفرينی انجمن‌های علمی جهت مرجعيت علمی کشور؛
 • همکاری در برقراري‌ و تسهيل‌ ارتباط‌ انجمن‌هاي‌علمي‌ با مراكز آموزشي‌، پژوهشي‌، صنعتي‌ و دستگاه‌های اجرائي در سطح ملی و بين‌المللی؛
 • همکاری در جهت دسترسی انجمن‌هاي‌ عضو به مباحث‌ جديد علمي؛
 • تبادل‌ اطلاعات‌ و تجارب‌ ميان‌ انجمن‌ها به ¬منظور توسعه فعاليت‌هاي‌ آن‌ها و ايجاد وحدت‌ رويه
 • برگزار كردن‌ گردهمايي¬هاي‌ علمي‌ در سطوح‌ملي‌، منطقه‌اي‌، بين‌المللي‌، يا همكاري‌ در برگزاري‌ آن‌ها؛
 • تقدير و تجليل‌ از نخبگان و برجستگان علمی ملی و بين‌المللی به مناسبت‌های خاص واعطای جوایز به آنان؛
 • تلاش‌ براي‌ تأمين‌ اعتبارات و منابع‌ مالي‌ و امكانات‌ مورد نياز شورا؛
 • اقدام و پیگیری به منظور اخذ كمك‌هاي‌ رفاهی، تسهيلات‌ وامتيازات‌ علمي‌ براي‌ انجمن‌ها؛
 • تشكيل‌ مرجع‌ حل‌ اختلاف‌ ميان‌ انجمن‌ها و اتحاديه‌های علمی ايران برابر مقررات؛
 • برقرار كردن‌ رقابت‌ سالم‌ و سازنده و ایجاد رشد عمومی بين‌ انجمن‌هاي‌علمي‌؛
 • تلاش در جهت صیانت حرفه‌ای از خدمات علمی و تخصصی انجمن‌ها در مجامع و دستگاه‌های کشور.