مؤسسین شورا

اعضای هیأت مؤسس شورا ( 1382/09/24)

 دکتر رضا منصوری (به نمایندگی از انجمن فیزیک ایران)،

 دکتر جواد اژه‌ای (به نمایندگی از انجمن ایرانی روانشناسی)، 

 دکتر مهدی بهزاد (به نمایندگی از انجمن ریاضی ایران)، 

 دکتر علی اسلامی‌پناه‌ (به نمایندگی از انجمن حقوق خصوصی ایران)،

 دکتر عبدالرزاق کعبی‌نژادیان (به نمایندگی از انجمن انرژی خورشیدی ایران)،

 دکتر محمد سعید سیف (به نمایندگی از انجمن مهندسی دریایی ایران)،

 دکتر حسن کامران (به نمایندگی از انجمن جغرافیایی ایران)،

 دکتر علی آهون‌منش (به نمایندگی از انجمن بیماری‌ شناسی گیاهی)،

 دکتر نسرین مصفا (به نمایندگی از انجمن ایرانی مطالعات زنان)،

 دکتر فرید مر (به نمایندگی از انجمن زمین شناسی ایران)،

 دکتر حسام‌الدین ارفعی (به نمایندگی از انجمن فیزیک ایران)، 

 دکتر یوسف ثبوتی (به نمایندگی از انجمن جمعیت توسعه علمی ایران)، 

  مهندس پرویز بیات (به نمایندگی از انجمن مدیریت ایران).