این اساسنامه در شش فصل و 28 ماده و 15 تبصره در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شورا مورخ 1392/06/23 به تصویب مجمع فوق العاده رسید و کلا جایگزین اساسنامه پیشین شد و از این پس اساسنامه شورا می باشد.