اخبار اتحادیه ها

در تاریخ 1395/12/09 جلسه مشترک اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران به نمایندگی آقایان دکتر سلاجقه، دکتر مخدوم، دکتر رفیعی و مهندس بناگر با هیأت مدیره شورای انجمن های علمی به نمایندگی سرکار خانم دکتر سلطانی، آقایان دکتر قلی‌نیا، ‌مهندس مهریان، دکتر جلالی و دكتر طبائيان در محل شورا برگزار گردید.
آقای دکتر سلاجقه ضمن معرفی اعضای هیأت مدیره اتحادیه، نحوه تأسیس اتحادیه با عضویت 13 انجمن و گزارشی از برنامه‌ها و عملکرد اتحادیه را ارائه نمودند که از عمده فعالیت‌های آن اتحادیه‌، بحث‌های کارشناسی و متمرکز شدن اتحادیه روی موضوع‌های ریز گردها‌، خشکی دریاچه ارومیه، درختان بلوط غرب‌ ‌و مشکلات تالاب‌های کشور همچنین نشست‌های علمی با دستگاه‌های ذی ربط برای بررسی چالش‌ها و راهکارهای آموزش منابع طبیعی و محیط زیست در هزاره سوم می‌باشد. ایشان نحوه همکاری شورا با اتحادیه و شناساندن جایگاه و نقش اتحاد‌یه‌ها را در بین شبکه انجمن‌های علمی ایران مطرح نمودند.
آقای دکتر جلالی اشاره‌ای به ظرفیت‌ها و برنامه‌های شورا داشته و اظهار نمودند که همکاری فی مابین اتحادیه و شورا می‌تواند نقش بسیار ارزشمندی در حل مسائل جاری و علمی کشور داشته باشد، سپس آقای مهندس مهریان به چند دستاورد بزرگ شورا از جمله انتشار مجموعه اطلاعات انجمن‌ها، " ‌‌کتاب نیم قرن تلاش انجمن‌های علمی ایران"، جمع آوری و معرفی توانمندیهای آموزشی انجمن‌ها و برگزاری همایش‌های فصلی و ملی ارائه نمودند. همچنین سرکار خانم دکتر سلطانی به شناسایی و معرفی بزرگان و صاحبنظران انجمن‌های علمی‌، آقای دکتر قلی‌نیا در زمینه آسیب شناسی عملکرد خود انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و دور شدن انجمن از سیستم مدیریت دولتی و مستقل شدن انجمن‌ها بیاناتی ارائه نمودند و سپس آقای دکتر طبائیان به ضرورت فعال شدن روابط بین‌المللی د‌ر اتحادیه‌ها و ارائه پیشنهادها برای حل چالش‌های موجود در اتحادیه‌ها و همچنین تدوین فرمت معرفی متخصصان و اساتید انجمن‌های علمی ایران ‌را از اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران درخواست نمودند. جمع‌بندی موضوع‌های جلسه بشرح زیر انجام گرفت.
+ حمایت‌های معنوی شورا از اتحادیه در جهت شناساندن و معرفی اتحادیه؛
+ آمادگی شورا برای همکاری و مشارکت با برنامه‌های علمی اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران؛
+ ارائه یک فرمت و الگو برای شناساندن و معرفی متخصصین و صاحب نظران انجمن‌های علمی ایران توسط اتحادیه به شورا؛
+ مشارکت اتحادیه در همایش فصلی شورا در سال 1396 با محوریت و موضوع منابع طبیعی و محیط زیست؛
+ مشارکت اتحادیه در همایش ملی شورا در سال 1396 با عنوان دانشگاه نسل سوم؛
+ پیشنهاد ارزیابی انجمن‌های عضو، توسط اتحادیه و ارائه نتایج بدست آمده به شورا.

хай тек новости