ردیفنام انجمنعنوان انگلیسی انجمنتلفندورنگاررایانامهوبگاه
1آمار ایرانIranian Statistical Society6649554066499827info@irstat.irwww.irstat.ir
2ایرانی تحقیق در عملیاتIranian Operations Research Society (IORS)66063045 info@iors.irwww.iors.ir
3ایرانی تحلیل پوششی داده هاIranian Data Envelopment Analysis Society0912645064122431652deasocietyiran@gmail.comwww.irandeas.ir
4ریاضی ایرانIranian Mathematical Society8880777588808855iranmath@ims.irwww.ims.ir
5زمین شناسی ایرانGeological Society of Iran0936155034188956547geosociety.ir@gmail.comwww.geosociety.ir
6زمین شناسی نفت ایرانIranian Society of Petroleum Geology2285640822856407ispg.public@gmail.comwww.ispg.ir
7ژنتیک ایرانIranian Genetics Society8103225081032200irgenetic@gmail.comwww.genetics.ir
8سیستم های فازی ایرانIranian Fuzzy Systems Association8103223688639285info@fuzzy.irwww.fuzzy.ir
9شورای خانه های ریاضیات ایرانCentral Committee for Iranian Mathematical House6637105966371060Mtahereh19@yahoo.comwww.cimh90.org
10شیمی ایرانIranian Chemical Society0218890825988808066Chemistry_ics@yahoo.comwww.ics.ir
11فیزیک ایرانThe Physics Society of Iran6656485066905247info@psi.irwww.psi.ir
12نجوم ایرانThe Astronomical Society of Iran6640177066415464info@asi.irwww.asi.ir
13هسته ای ایرانIranian Nuclear Society8805142388051423info@nsi.irwww.nsi.ir